Nhẫn nam làm tay 2 lông ngoài 2 thành vàng 18K bảng 8li (lông FAKE)

Liên hệ

– Vàng 18K610: 1,4 chỉ;

– Nhẫn lông voi (hàng khách đưa gia công) làm tay 2 sợi ngoài 2 thành vàng bảng 8li